Các định nghĩa

Công ty

BeIn News Academy được đăng ký ở Hồng Kông với số đăng ký 1332369, tại địa chỉ Suite 1701 – 02A, 17/F., 625 King’s Road, North Point, Hồng Kông.

Cổng tin tức

Cổng tin tức đang được điều hành bởi Công ty tại địa chỉ: https://beincrypto.com/

BeInCrypto

Tên chung để chỉ về Công ty hoặc Cổng tin tức

Các Điều khoản và Điều kiện

Phiên bản mới nhất về các Điều khoản và Điều kiện của Công ty

Khách truy cập

Một cá nhân truy cập Cổng tin tức

Nguyên tắc

Các nguyên tắc pháp lý có thể áp dụng đối với Công ty phù hợp với giá trị thẩm quyền của Công ty hoặc phù hợp với giá trị có khả năng áp dụng pháp lý

Nội dung

Nội dung chỉ đến tất cả thông tin hoặc nội dung được hiển thị, được sử dụng hoặc được truyền đạt trên Cổng tin tức hoặc qua email thông qua dịch vụ đăng ký.

Sự chấp nhận của Khách truy cập đối với các Điều khoản và điều kiện

Chính sách này dành cho khách truy cập của BeInCrypto.

BeInCrypto có vai trò là một cổng tin tức hướng đến cung cấp cho khách truy cập thông tin trung thực, thẳng thắn về thị trường tiền mã hoá và công nghệ blockchain.

Công ty đã thiết lập các Điều khoản và Điều kiện này phù hợp với các luật có thể áp dụng và Nguyên tắc liên quan, cũng như các chính sách nội bộ.

Bằng cách truy cập, đọc và / hoặc tiếp tục sử dụng Cổng thông tin, Khách truy cập đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện trong tài liệu này. Các Điều khoản và Điều kiện này tạo thành một thỏa thuận giữa Khách truy cập và Công ty và chi phối việc sử dụng của Khách truy cập của Cổng thông tin.

Nếu Khách truy cập không đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này, họ nên thoát và ngừng sử dụng các dịch vụ của Cổng thông tin ngay lập tức.

Nội dung & Bản quyền

Tất cả nội dung có trên Cổng thông tin là tài sản độc quyền của Công ty và được bảo vệ theo luật thương hiệu, bản quyền, quyền sở hữu và quyền sở hữu trí tuệ hiện hành.

Nội dung chỉ có thể được sử dụng bởi Khách truy cập cho mục đích cá nhân và phi thương mại của riêng họ và không thể được phân phối lại bởi Khách truy cập cho bất kỳ bên nào khác mà không có sự đồng ý trước của Công ty.

Yêu cầu sử dụng Nội dung theo bất kỳ cách nào khác ngoài những gì được cho phép ở đây phải được gửi tới – [email protected] – để xem xét và phê duyệt trước.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Các dịch vụ và thông tin có sẵn trên Cổng thông tin Tin tức được cung cấp hoàn toàn trên cơ sở “nguyên trạng” và “sẵn có”. 

Công ty không cung cấp bất kỳ sự bảo đảm nào (thể hiện hoặc ngụ ý) đối với thông tin được cung cấp trên Cổng tin tức. Công ty hoàn toàn từ chối mọi bảo đảm ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn, giấy chứng nhận quyền sở hữu, sự không vi phạm, khả năng thương mại hoặc cho một mục đích cụ thể.

Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể xảy ra do sự can thiệp của các bên thứ ba đối với bất kỳ thông tin nào có sẵn cho bạn thông qua Cổng tin tức.

Công ty hoặc bất kỳ chi nhánh, giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên nào của Công ty và bất kỳ nhà cung cấp bên thứ ba nào về nội dung, phần mềm và/hoặc công nghệ sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà Khách truy cập có thể phải chịu trong trường hợp có bất kỳ sự thất bại hoặc gián đoạn nào của Cổng tin tức, hoặc do hành động hoặc thiếu sót của bất kỳ bên nào khác liên quan đến việc tạo ra Cổng tin tức, dữ liệu có trong đó hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp cho Khách truy cập hoặc từ bất kỳ nguyên nhân khác liên quan đến quyền truy cập, không thể truy cập hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào trên Cổng tin tức hoặc các tài liệu có trong đó.

Trong mọi trường hợp, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm với Khách truy cập, dù là trong hợp đồng hay khế ước, đối với mọi thiệt hại trực tiếp, đặc biệt, gián tiếp, do hậu quả hoặc ngẫu nhiên hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác, ngay cả khi BeInCrypto hoặc bất kỳ bên nào khác tương tự đã được thông báo về khả năng của những thiệt hại đó. Giới hạn trách nhiệm pháp lý này bao gồm, nhưng không giới hạn, truyền bất kỳ vi-rút nào có thể lây nhiễm cho thiết bị của người dùng, lỗi thiết bị cơ khí hoặc điện tử, đường dây điện thoại hoặc các vấn đề kết nối khác (ví dụ: bạn không thể truy cập nhà cung cấp dịch vụ internet của mình) , truy cập trái phép, trộm cắp, lỗi vận hành, đình công hoặc các vấn đề lao động khác hoặc bất kỳ sự kiện bất khả kháng nào.

Công ty không đảm bảo quyền truy cập liên tục, không bị gián đoạn hoặc an toàn  đối với Nền tảng Tin tức.

Miễn trừ

Các ý kiến và bài viết được công bố trên Cổng tin tức là sản phẩm của các tác giả và chịu sự thiên vị và chủ quan, và với điều này, Công ty không thể đảm bảo tính hợp lệ thực tế của thông tin trong đó.

Thông tin, bài viết và ý kiến có sẵn trên Cổng tin tức không cấu thành tư vấn tài chính hoặc khuyến khích đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào. Không có gì được công bố bởi Công ty cấu thành khuyến nghị đầu tư, cũng như không nên có bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào được công bố trên Cổng tin tức được dùng làm cơ sở cho bất kỳ hoạt động đầu tư nào.

Công ty và nhân viên của mình khuyến nghị mạnh mẽ rằng mỗi Khách truy cập thực hiện nghiên cứu độc lập của riêng mình và / hoặc nói chuyện với một chuyên gia đầu tư có trình độ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào.

Khiếu nại

Công ty tôn trọng công việc sáng tạo và quyền sở hữu của người khác và đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt luật sở hữu trí tuệ và luật bản quyền. Nếu bạn tin rằng bất kỳ hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ / bản quyền đã xảy ra – vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay lập tức với các chi tiết về hành vi vi phạm ([email protected]). Các chi tiết cần được đưa vào khiếu nại của bạn là:

  • Chi tiết về chủ sở hữu tài sản trí tuệ
  • Nhận diện thích hợp của tài sản trong câu hỏi
  • Chi tiết liên lạc của người khiếu nại

Công ty sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để giải quyết khiếu nại trong thời gian thích hợp – miễn là các khiếu nại được thực hiện với mục đích tốt bởi Khách truy cập.

Giám sát và xem xét lại

Công ty sẽ theo dõi hiệu quả của Chính sách này một cách thường xuyên và đặc biệt là chất lượng thực hiện các thủ tục được giải thích trong Chính sách và, nếu phù hợp, Công ty có quyền sửa chữa mọi thiếu sót.

Ngoài ra, Công ty sẽ xem xét Điều khoản và Điều kiện tối thiểu hàng năm. Công ty sẽ thông báo cho Khách truy cập của mình về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với các Điều khoản và Điều kiện này bằng cách đăng phiên bản cập nhật của nó lên Cổng tin tức. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức một khi phiên bản cập nhật được đăng trên Cổng  tin tức trừ khi có quy định khác.